Všeobecné obchodné podmienky CK SKonline s.r.o.

1. Predmet všeobecných zmluvných podmienok 


Cestovná kancelária SKonline s.r.o. (ďalej "SKonline" ) zabezpečuje pre svojich klientov liečebné, rekondičné, turistické a iné rekreačné zájazdy a pobyty na Slovensku i v zahraničí. Všetky služby, ktoré zabezpečuje SKonline nájdete v propagačných materiáloch a na internetových stránkach SKonline alebo sú zostavené na základe individuálnej požiadavky klienta. Predmetom všeobecných zmluvných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby zabezpečované skupinou spoločností SKonline.

 

2. Účastníci zmluvného vzťahu

 

1. Zabezpečovateľ služieb - SKonline.

2. Objednávateľom pobytu a služieb (ďalej iba „klient“) môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je bez obmedzenia spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba.

3. Zmluvný vzťah vzniká podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu (ubytovacieho poukazu, voucheru) obomi zmluvnými stranami ALEBO na základe zaplatenia dohodnutej ceny za pobyt zo strany klienta na účet SKonline.

4. Zmluva o obstaraní zájazdu = Ubytovací poukaz = Voucher.

 

3. Objednanie pobytu

 

Klient si môže objednať pobyt z internetových stránok alebo propagačných materiálov SKonline.

 

1. VÝBER PRODUKTU - klient si vyhľadá pobyt z ponuky SKonline na www.skonline.sk alebo weboch SKonline. Pokiaľ klient nenájde, čo hľadal alebo si nevie vybrať, stačí osloviť pracovníkov SKonline, ktorí budú klientovi plne k dispozícii, poradia a doporučia vhodný produkt, a vo všetkom sú klientovi napomocní.

2. PREDBEŽNÁ REZERVÁCIA - pokiaľ si klient vybral konkrétny produkt, vyplní rezervačný formulár na stránkach SKonline alebo skontaktuje pracovníkov SKonline a pokiaľ bude produkt voľný, urobí sa klientovi predbežná rezervácia (na hodinu, deň, týždeň - podľa možností). Klient uvedie všetky potrebné kontaktné dáta - meno, adresa, telefón, emailovú adresu a jeho požiadavka sa následne zaregistruje v systéme SKonline a vystaví sa mu predbežná rezervácia s popisom pobytu a celkovou cenovou kalkuláciou.

3. POTVRDENIE REZERVÁCIE - pokiaľ klient akceptuje predbežnú rezerváciu a potvrdí pobyt (osobne, email, telefonicky), bude mu zaslaný emailom ubytovací poukaz (voucher), ktorý musí do 3 dní podpísaný poslať naspäť SKonline (osobne, faxom, oscanovaný emailom) a do týždňa je povinný zaplatiť zálohu. Pokiaľ klient uhradí zálohu alebo plnú sumu za pobyt, nemusí posielať podpísaný ubytovací poukaz naspäť SKonline - platba pobytu je dostatočný prejav súhlasu klienta s rezerváciou pobytu.

4. OBJEDNANIE POBYTU - Klient si môže pobyt objednať:

 

 • priamo v pobočkách SKonline 
  MYJAVA - centrála, ČSA 434/29, 907 01 Myjava
  BRATISLAVA, Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
 • na internetovej stránke: www.skonline.sk, e-mail: info@skonline.sk
 • mobilom na čísle + 421 (0)949 771 888, (0)905 986 199

   

4. Cena pobytu

 

Výsledná cena pobytu (služby) vychádza z požiadaviek klienta na pobyt, je uvedená v kalkulácii pobytu vo voucheri a je zostavená na základe aktuálneho cenníka SKonline. Výslednú cenu je možné meniť len so súhlasom klienta a SKonline z dôvodu zmeny legislatívnych a daňových predpisov (napríklad zvýšenie kúpeľného poplatku, zmena DPH), kurzových rozdielov (5% zmena kurzu) alebo z dôvodov tzv. "vyššej moci".

 

 

5. Platobné podmienky

 

1. Klient sa zaväzuje uhradiť objednané služby na účet SKonline. Platba za objednané služby bude pripísaná na účet obstarávateľa po vystavení voucheru (faktúry) klientovi a považuje sa za uhradenú v momente jej pripísania v prospech účtu SKonline.

2. Zálohovú platbu vo výške 20% z celkovej ceny pobytu (uvedenej v kalkulácii) je nutné uhradiť na účet SKonline do troch pracovných dní od vystavenia voucheru a pokiaľ nebude platba pripísaná na účet SKonline do 5 pracovných dní, rezervácia sa stornuje.

3. Zostávajúcich 80% je klient povinný uhradiť na účet SKonline najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt.

4. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je klient povinný uhradiť 100% celkovej sumy.

5. Pri úhrade platieb je nevyhnutné vždy uvádzať VARIABILNÝ SYMBOL kvôli identifikácii platby. Pri neuvedení variabilného symbolu môže prísť k neidentifikácii platby klienta a stornovaniu rezervácie.

6. Platby sa prevádzajú bankovým prevodom na číslo účtu SKonline.

7. Vo výnimočných prípadoch sa môžu dohodnúť individuálne platobné podmienky.

 

6. Stornopodmienky

 

1. Klient má kedykoľvek právo odstúpiť od zmluvy s SKonline bez udania dôvodu.

2. V prípade, že klient stornuje objednané služby (vždy len PÍSOMNOU FORMOU) v kratšom termíne ako 31 dní pred príchodom do kúpelov, má SKonline právo požadovať od klienta storno poplatky.

3. Stornovacia lehota začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia (email, fax) o zrušení pobytu zo strany klienta A písomným potvrdením SKonline (email, fax), že storno pobytu prijala a eviduje. Potvrdenie storna slúži na ochranu SKonline v prípade, že vplyvom "vyššej moci" storno pobytu od klienta neobdrží (stratenie listu na pošte, nedoručený email alebo fax).

4. Všetky storno poplatky sa kalkulujú na základe celkových objednaných služieb a klient ich má povinnosť uhradiť do 21 dní na účet SKonline.

5. Storno poplatky musí klient uhradiť v každom prípade. Výnimkou je preukázateľná nehoda, ochorenie alebo smrť klienta potvrdené lekárskou správou (neplatí pre manipulačný stornopoplatok 10 EUR/osoba).

6. SKonline je oprávenené odpočítať storno poplatok z klientom zaplatenej zálohy za pobyt.

 

 • Storno poplatky
 • Stornovanie objednaných služieb klientom viac ako 31 dní pred príchodom - manipulačný stornopoplatok 10 EUR/osoba
 • stornovanie objednaných služieb klientom 30 až 21 dní pred príchodom - 20%
 • stornovanie objednaných služieb klientom 20 až 14 dní pred príchodom - 30%
 • stornovanie objednaných služieb klientom 13 až 7 dní pred príchodom - 50%
 • stornovanie objednaných služieb klientom 6 až 1 dní pred príchodom - 80%
 • stornovanie objednaných služieb klientom V DEŇ NÁSTUPU - 100%

7. V kúpeľoch Piešťany platia špeciálne stornopoplatky (link Stornopodmienky Piešťany)

STORNO POPLATKY SI ÚČTUJÚ UBYTOVATELIA A NIE SKONLINE

8. Zmena rezervácie - V prípade, že chce klient zmeniť alebo zrušiť rezerváciu uskutočnenú na jeho žiadosť, je povinný poslať túto zmenu/zrušenie SKonline písomne (e-mailom alebo faxom). Pod zmenou sa rozumie zmena počtu osôb alebo mien osôb, ktoré majú rezervované služby alebo zmena dátumu začiatku a/alebo konca čerpania služieb najneskôr 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb. Za zmenu rezervácie sa účtuje poplatok 10 EUR za zmenu. V prípade, že zmena rezervácie nie je možná a klienti kvôli tomu zruší potvrdenú rezerváciu platia hore  uvedené storno podmienky ako pri zrušení rezervácie.

 

7. Reklamácie

 

1. Reklamácie sa riadia platnými právnymi normami SR.

2. Klient má právo na reklamáciu pokiaľ neboli objednané a zaplatené služby poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite.

3. Akékoľvek reklamácie služieb v jednotlivých ubytovacích zariadeniach musia byť ohlásené bez zbytočného odkladu priamo poskytovatelovi služby alebo SKonline a musí byť o nich riadne spísaný reklamačný protokol. Žiadne ďalšie reklamácie nebudú akceptované.

4. Ak závada nebude na mieste odstránená, klient je povinný túto skutočnosť oznámiť (osobne, emailom, telefonicky, faxom) SKonline. O priebehu a výsledku reklamácie bude SKonline klienta informovať.

5. Reklamácia musí byť zaslaná (email, pošta, fax) najneskôr do 14 dní po skončení pobytu.

 

 

8. Práva a povinnosti

 

SKonline

 

1. Je povinné zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.

2. Je povinné poskytnúť klientovi všetky informácie o rozsahu a kvalite dojednaných služieb týkajúce sa jeho pobytu a bez zbytočného odkladu informovať klienta o všetkých zmenách.

3. Je povinné na základe požiadavok klienta vybaviť klienta voucherom, v ktorom budú uvedené všetky detaily o rezervácií, kalkulácia i platobné podmienky.

4. Má právo žiadať od klienta uhradenie dohodnutej ceny za pobyt v dohodnutom termíne, ktorý je uvedený vo voucheri.

5. Má právo stornovať pobyt pri neuhradení ceny do termínu splatnosti a následne žiadať od klienta úhradu stornopoplatkov.

 

Klient

 

1. Je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za objednané služby v dohodnutom termíne.

2. Je povinný poskytnúť SKonline všetky náležitosti potrebné k vystaveniu voucheru.

3. Je povinný pri liečebných pobytoch v kúpeľoch oboznámiť sa s kontraindikáciami daných kúpeľov vzhľadom na svoj zdravotný stav.

4. Je povinný uhradiť na mieste v hotovosti využívanie služieb nad rámec uvedený vo voucheri.

5. Klient, ktorý bez zavinenia SKonline nečerpá všetky objednané a vopred zaplatené služby, nemá nárok na ich spätnú úhradu zo strany SKonline.

6. Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy ani v prípade neskoršieho príchodu alebo skoršieho odchodu oproti vystavenému voucheru. Výnimku tvoria vážne dôvody (choroba, smrť v rodine, úraz, ...).

7. Klient ručí počas pobytu za všetky prípadné škody na obývanom objekte v rozsahu platných právnych noriem SR.

 

9. Osobné údaje

 

1. SKonline týmto oznamuje klientovi, že zmysle ust. § 13 ods. 2 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude SKonline ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania zmlúv spracúvať osobné údaje klienta bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov klienta bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch medzi SKonline a klientom a spracúvanie osobných údajov klienta je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, ktorú klient navrhuje uzatvoriť a v ktorej zároveň vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

2. Klient berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté klientom v procese objednávky za účelom uvedeným v bode 1. tohto článku budú zo strany SKonline ďalej poskytnuté príslušnému dodávateľovi ako príjemcovi v závislosti od požiadaviek konkrétneho príjemcu všetky alebo iba časť z nich, a to na účely poskytnutia klientom požadovanej služby. V závislosti od klientom objednanej služby sú príjemcami osobných údajov nasledovné okruhy príjemcov, ktorí sa môžu nachádzať aj v tretích krajinách: leteckí dopravcovia zabezpečujúci prepravu cestujúcich ubytovacie zariadenia cestovné agentúry, cestovné kancelárie poisťovne spoločnosti sprostredkovávajúce prenájom automobilov a autopožičovne veľvyslanectvá, konzuláty dopravcovia zabezpečujúci železničnú, lodnú, autobusovú alebo osobnú dopravu orgány finančnej správy kuriérske spoločnosti.

3. V prípade, že je klientom fyzická osoba, pri objednávke služieb uvádza spravidla meno, priezvisko, pohlavie, číslo telefónu, mailovú adresu, adresu bydliska, dátum narodenia, pri objednávke parkovania evidenčné číslo vozidla.. Ak je klientom právnická osoba alebo živnostník, uvádza okrem osobných údajov fyzických osôb, ktoré budú objednané služby využívať, navyše fakturačné údaje, t.j. svoje obchodné meno, adresu sídla s PSČ, IČO, DIČ, Ič DPH – tieto nie sú považované za osobné údaje. V niektorých prípadoch letecká spoločnosť alebo konzulát či veľvyslanectvo vydávajúce víza pre vstup do krajiny, vyžadujú povinné doplnenie ďalších údajov. V prípade, že je na uplatnenie právneho nároku klienta nevyhnutné spracovať osobitnú kategóriu osobných údajov týkajúcu sa zdravotného stavu klienta, je SKonline na základe § 16 ods. 2 písm. f) z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, oprávnený tieto údaje spracovať a poskytnúť ich subjektom, voči ktorým sa nárok uplatňuje (spravidla letecká spoločnosť, poisťovňa). Toto sa deje iba na základe výslovnej žiadosti klienta a po zaslaní príslušnej zdravotnej dokumentácie klientom. SKonline nezodpovedá za následky v prípade, kedy klient potrebné údaje či doklady obsahujúce údaje nedodá alebo ich nedodá včas, a to bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v dôsledku tejto skutočnosti vznikla.

4. Osoba uskutočňujúca objednávku vybraných služieb a poskytujúca osobné údaje všetkých klientov uvedených v objednávke, zakliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámená v zmysle ust. § 13 ods.12 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z., že SKonline spracuje a uschová ňou uvedené osobné údaje dotknutých osôb, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti SKonline v predzmluvných vzťahoch, pri plnení zmluvy či rokovaní o zmene zmluvy, odstúpenia od zmluvy atď. Zároveň táto osoba prehlasuje, že je oprávnená poskytovať osobné údaje všetkých dotknutých osôb, a to na základe ich splnomocnenia alebo jej toto oprávnenie vyplýva z právnych predpisov (napr. ako zákonnému zástupcovi). Zároveň je klient oboznámený s tým, že ho SKonline môže kontaktovať prostredníctvom uvedeného e-mailu a/alebo telefonického kontaktu za účelom ponúknutia doplnkových služieb k jeho objednávke, ktoré sú vybrané vzhľadom na obsah tejto objednávky. Môže ísť napr. o ponuku poistenia k letenkám, parkovacieho miesta pri letisku, odkiaľ klient odlieta či dodatočnej batožiny ku klientovej letenke.

5. Klient je v prípade telefonického kontaktovania spoločnosti SKonline /spoločnosťou SKonline oboznámený s prípadným nahrávaním hovoru spoločnosťou SKonline a spracovaniu osobných údajov pre ochranu oprávnených záujmov SKonline a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb. V prípade, že počas hovoru sú poskytnuté osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zo zmluvy, ktorú chce klient uzatvoriť alebo ktorú už uzatvoril, klient je so skutočnosťou, že hovor je nahrávaný, taktiež oboznámený.

6. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracovávané počas doby nevyhnutnej na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa, medzi ktoré patrí zohľadnenie možnosti podania reklamácie, preskúmania v konaní zahájenými kontrolnými orgánmi či podania žaloby v občianskoprávnom konaní. SKonline vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje z.č. 18/2018 Z.z. na ochranu osobných údajov, Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako “Nariadenie GDPR”)., ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7. DATA DIRECTORom pre ochranu osobných údajov je Igor Chlebík. Je možné ho kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese igor@skonline.sk.

8. Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Klient zodpovedá za skutočnosť, že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Klient vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované aj ako trestný čin alebo by mohlo byť dôvodom pre zrušenie objednávky alebo rezervácie, prípade odmietnutia poskytnutia služby zo strany dodávateľa, prípadne dôvodom pre neudelenie víz. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si SKonline vyhradzuje právo na okamžité zrušenie objednávky služby, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade SKonline nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

9. Klient má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to pri splnení podmienok uvedených v § 23 z.č. 18/2018 Z.z. Ďalej má klient právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa podmienok uvedených v § 24 z.č. 18 /2018 z.z. Klient má tiež právo získať od SKonline osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré mu poskytol, v štruktúrovanom, bežne používanom a v strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

10. Klient má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie v prípadoch stanovených zákonom vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami klienta, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

11. V prípade, že pred odoslaním objednávky klient udeľuje osobitný súhlas pre zasielanie akciových ponúk na jeho e-mailovú adresu a spracovanie vybraných osobných údajov na vybrané účely priameho marketingu, ďalej súhlasu s profilovaním, udeľuje tým súhlas so spracovaním a uschovaním ním uvedených osobných údajov podľa č 6. ods. 1 Nariadenia GDPR. Tento udelený súhlas sa týka zasielania informácií za účelom priameho marketingu v oblasti konkrétnych klientom zvolených služieb, pre ktoré súhlas udeľuje (napr. informácie o nových produktoch, službách, zľavách, aktuálnych akciách...), aby ich SKonline spracovával vo všetkých príslušných informačných systémoch. Tento súhlas môže udeliť iba klient starší ako 16 rokov. Súhlas klient udeľuje na ním zvolenú dobu, môže ho kedykoľvek odvolať v celom rozsahu alebo iba pre ním vybranú oblasť. SKonline následne po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta a klienta o tomto informuje. Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

12. Klient je oboznámený s tým, že SKonline môže poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

13. Klient týmto udeľuje SKonline súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých SKonline pri objednávke.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecné zmluvné podmienky vstúpili do platnosti dňa 02.01.2016 a vzťahujú sa na produkty ponúkané SKonline.

2. Klient zaplatením dohodnutej ceny za pobyt potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.

3. Klient dáva súhlas, aby jeho osobné údaje boli spracovávané v informačnom systéme a na marketingové účely SKonline na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

4. Akékoľvek zmeny môžu byť vykonané iba písomnou formou dohodou oboch zmluvných strán.

 Ing. Igor Chlebík
konateľ SKonline s.r.o.

 

Ak by ste mali akékoľvek pripomienky či návrhy k našim službám, mali ste chuť podeliť sa o dojmy z pobytu zabezpečeného pomocou SKonline, alebo nám len chcete napísať Váš názor na naše služby, budeme viac ako potešení, ak nám nápíšete na email info@skonline.sk . Vaše názory sú pre nás cenným zdrojom informácií a umožňujú nám prispôsobovať naše služby tak, aby vyhovovali Vašim požiadavkám.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa, prosím, neváhajte obrátiť na zamestnancov SKonline, ktorí Vám radi pomôžu, poradia a zodpovedajú všetky Vaše dotazy.