Špeciálne Storno podmienky Kúpele Piešťany


platnosť od 1.1.2020


V kúpeľoch Piešťany platia špeciálne stornopodmienky odlišné odSTORNOPODMIENOK SKonline vo Všeobecnych obchodných podmienkach. Samozrejme, každý prípad sa snažíme riešiť individuálne a po dohode s kúpeľmi vo výnimočných prípadoch neúčtujeme stornopoplatky. Stornopoplatky účtujú Kúpele Piešťany (SLKP a.s.), nie SKonline.

SLKP, a.s. akceptujú iba písomne stornované rezervácie. Klient môže stornovať rezerváciu bez poplatku minimálne 21 dní pred príchodom.
Pokiaľ nie je stanovené inak, SLKP, a.s. si vyhradzujú právo žiadať uhradenie storno poplatku nasledovne:

1. Pre izby kategórií Economy, Štandard, Komfort, Superior, Premium, Superior Plus, Premium Plus a Deluxe

20 - 14 dní pred príchodom 30% z objednaných služieb
13 - 4 dni pred príchodom 50% z objednaných služieb
3 dni pred príchodom 70% z objednaných služieb

2. Pre izby kategórií Junior apartmán, Apartmán, Apartmán Komfort, Apartmán Superior, Apartmán Premium, Apartmán Deluxe, Rodinný apartmán

59 - 30 dní pred príchodom 30% z objednaných služieb
29 - 14 dní pred príchodom 50% z objednaných služieb
13 dní pred príchodom 100% z objednaných služieb


3. Nevyčerpané objednané služby

Žiadna finančná náhrada sa neposkytuje v prípade nevyčerpaných služieb alebo zmien objednaných služieb počas pobytu hosťa (napr. ubytovanie, stravovanie, procedúry, transfery).


4. Predčasný odchod

V prípade predčasného odchodu SLKP, a.s. účtujú storno poplatok vo výške 70% z nevyčerpaných objednaných služieb.


5. Presun potvrdenej rezervácie

SLKP, a.s. akceptuje presun potvrdených rezervácií len 1-krát bezplatne.
Bezplatný posun rezervácie je možný urobiť maximálne 21 dní pred pôvodným dátumom príchodu hosťa. Cena pobytu bude zmenená podľa platného cenníka okrem potvrdených rezervácií hlavnej a strednej sezóny. SLKP, a.s. nevracia žiadny finančný rozdiel.
SLPK, a.s. si vyhradzuje právo účtovať 65 EUR servisný poplatok za každý ďalší presun potvrdenej rezervácie. Zmena rezervácie musí byť uskutočnená najneskôr do 7 dní pred pôvodne objednaným a zarezervovaným dňom príchodu, opačnom prípade si SLKP, a.s. vyhradzujú právo účtovať storno poplatok podľa aktuálnych storno podmienok (1 a 2).


6. Zrušenie alebo skrátenie pobytu zo zdravotných dôvodov

SLKP, a.s. akceptujú iba lekárske správy od autorizovaných partnerov (doktor, nemocnica). V prípade kontraindikácie klienta pred alebo počas kúpeľného pobytu a v prípade, že kúpeľnú liečbu nie je možné nahradiť alebo kúpeľný lekár zruší v dôsledku infekcie alebo epidémie kúpeľný pobyt klienta, SLKP, a.s. si vyhradzuje právo na účtovanie storno poplatkov v súlade s platnými obchodnými podmienkami. Výška storno poplatku bude evidovaná ako depozit (zľava vo výške storno poplatku) na ďalší kúpeľný pobyt zrealizovaný do 365 dní tým istým klientom. Ak klient nepríde na pobyt do 365 dní, SLKP a.s. si vyhradzuje právo ponechať zaplatený storno poplatok.


7. Smrť hosťa

V prípade, že klient zomrie pred príchodom na pobyt, SLKP, a.s. navráti v plnom rozsahu zaplatenú sumu za pobyt určeným príbuzným. Taktiež príbuzným klienta (manžel/manželka, rodičia, deti), ktorí mali prísť s klientom na pobyt, nebudú účtované storno poplatky.
Potvrdenie o úmrtí musí byť zaslané SLKP, a.s. V prípade smrti klienta počas pobytu SLKP, a.s. navráti v plnom rozsahu zaplatenú sumu za pobyt určeným príbuzným. Taktiež príbuzným klienta (manžel/ manželka, rodičia, deti), ktorí sú s ním na pobyte, nebudú účtované storno poplatky.

8. Zamietnutie cestovných víz

V prípade zamietnutých cestovných víz si SLKP, a.s. vyhradzuje právo účtovať storno poplatok na základe platných obchodných podmienok. V prípade, že klient predloží list o zamietnutí cestovných víz z ambasády (nie z tretej strany) a po následnom prekontrolovaní SLKP, a.s. s ambasádou, nebude SLKP, a.s. účtovať storno poplatok.


9. Zmena mena klienta

Pri individuálnych rezerváciách SLKP, a.s. akceptuje iba písomnú zmenu mena klienta, a to minimálne 7 dní pred nástupom na pobyt.